Plats:

Kistamässan

Datum:

18-19 oktober 2023

Hager Elektro AB

Hager Elektro AB

Om oss

Hager är en ledande leve­rantör av system, lösningar och tjänster inom elin­stal­la­tion. Utbudet sträcker sig från eldis­tri­bu­tion och kana­li­sa­tion till ström­stäl­lar­sy­stem och smart fastig­hets­au­to­ma­tion för instal­la­tion i bostäder och kommer­si­ella fastig­heter.

Vi arbetar efter klart defi­ni­e­rade värde­ringar. Vi inve­sterar i våra anställda och deras kompe­tens­ut­veck­ling samt arbetar aktivt med vårt ekolo­giska fotav­tryck genom att utveckla processer och lösningar som är mer ener­gi­ef­fek­tiva. Att tänka och agera på lång sikt hjälper oss syste­ma­tiskt att undvika risker och utnyttja möjlig­heter tidi­gare och med större genom­slag. Håll­barhet är därför nyckeln till vår lång­sik­tiga fram­gång.

Den under­lig­gande idén med allt vi gör är att gynna våra kunder och lägga stor vikt vid enkelhet och använ­dar­vän­lighet. Vi är inno­va­tiva och arbetar konti­nu­er­ligt på att förbättra och förenkla våra produkter och tjänster för våra kunder.

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top